Boon voor Belgisch?

Volg onze Belgische talenten op de voet

0 € 0,00

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Belgunique BVBA, met maatschappelijke zetel te Vuurdoornstraat 1 2200 Herentals, RPR Antwerpen, BTW BE 0661.980.854.

Artikel 1: Algemene bepalingen 

De e-commerce website van Belgunique BVBA  met maatschappelijke zetel te Vuurdoornstraat 1 2200 Herentals, RPR Antwerpen, BTW BE 0661.980.854, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Belgunique BVBA hanteert het “Drop-Shipping model” waarbij Belgunique BVBA de tussenpersoon is tussen de Klant en de producent van de goederen, en waarbij Belgunique BVBA zelf geen producten op voorraad heeft. 

Belgunique BVBA biedt deze Belgische producenten een platform waar hun producten gepromoot en verkocht kunnen worden. De produc­­­enten zijn onafhankelijke ondernemingen die zelf verantwoordelijk zijn voor de levering van de producten. Op geen enkel moment heeft Belgunique BVBA de aangeboden producten in bezit en in eigendom, behoudens ingeval van terugzending van het product door de Klant na correcte en tijdige herroeping van de overeenkomst door de Klant

De producten die Belgunique BVBA verkoopt zijn enkel afkomstig van ontwerpers gedomicilieerd in België (producenten). Deze producten worden lokaal in België ontworpen en geproduceerd. Indien de producent echter de productie geheel of ten dele in het buitenland laat uitvoeren kan Belgunique BVBA hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.­­ 

Belgunique BVBA besteedt de grootst mogelijke zorg aan de selectie van de producenten. Belgunique BVBA kan echter niet garanderen dat de producten van de producenten voldoen aan de verwachtingen van de Klant. Belgunique BVBA kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor schadelijke gebeurtenissen die voortvloeien uit gebruik van de producten. Voor dergelijke aanspraken dient de Klant contact op te nemen met de producent van de desbetreffende producten. Indien de Klant een aanspraak op een producent heeft, mag de Klant dit meedelen aan Belgunique BVBA.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Belgunique BVBA moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Belgunique BVBA aanvaard zijn.

Belgunique BVBA heeft het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. De voorwaarden zijn altijd in te zien via de link op de website van Belgunique BVBA.

Belgunique BVBA heeft het recht om gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de website in het geval van misbruik en onrespectvol handelen, of als er in strijd wordt gehandeld met de wet, openbare orde en onderhavige algemene voorwaarden. Uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Belgunique BVBA  om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding op desbetreffende gebruiker te verhalen.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod 

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, om een goede beoordeling mogelijk te maken. De afbeeldingen waar Belgunique BVBA gebruik van maakt, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, of door functioneren van de site, binden Belgunique BVBA niet. Indien een product een beperkte geldigheidsduur heeft, bijvoorbeeld een actie, of onder extra (retour- en verzend)voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk door verkoper gemeld.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Belgunique BVBA niet.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst of rechtstreeks met de Producent via het “customer messaging system” op de website.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Belgunique BVBA of door de producent van het product. Belgunique BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Alle auteursrechten, merkrechten en overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website van Belgunique BVBA, waaronder begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, software, formats en domeinnamen, berusten uitsluitend bij Belgunique BVBA.

Het is gebruikers verboden om de website van Belgunique BVBA of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van Belgunique BVBA.

De aansprakelijkheid van Belgunique BVBA voor haar verplichtingen op grond van de gesloten overeenkomst met de Klant is beperkt tot het bedrag dat de Klant heeft betaald voor het product waaruit het desbetreffende  schadebrengende feit is voortgevloeid.

Artikel 4: Online aankopen 

De betaling van een product kan uitsluitend gebeuren aan Belgunique BVBA.

  • hoe de bestelprocedure via de webshop verloopt (de verschillende stappen om tot sluiting van het contract te komen), en
  • beschrijving bestelprocedure

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via kredietkaart
  • via bankkaart

Belgunique BVBA is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst 

Omdat Belgunique BVBA werkt volgens het “Drop-shipping model” heeft Belgunique BVBA geen eigen stock en fungeert Belgunique BVBA als tussenpersoon tussen de Klant en de producent.

Na ontvangst van de bestelling, de aanvaarding van de algemene voorwaarden én betaling door de Klant zal Belgunique BVBA de bestelling binnen een termijn van 24 uur doorgeven aan de producent.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen de tijd zoals omschreven bij het product na ontvangst van de bestelling. Omdat Belgunique BVBA met verschillende producenten werkt die verschillende soorten van producten aanbieden, verschilt de levertijd van product tot product.

Bij Belgunique BVBA kun men van meerdere producenten tegelijk kopen. Koopt de klant meerdere producten bij één producent dan bestaan de verzendkosten uit maximaal het hoogste bedrag aan verzendkosten in het winkelmandje van de klant. Koopt de klant meerdere producten van verschillende producenten dan bestaan de verzendkosten uit maximaal het hoogste bedrag aan verzendkosten in het winkelmandje van de klant. De klant betaald dus geen verzendkost voor elk product. Producten worden binnen afgesproken termijn door de producent verzonden, tenzij anders aangegeven op de productpagina, of anders overeengekomen (bijvoorbeeld bij gepersonaliseerde producten).

Producten worden binnen de omschreven termijn op de productpagina door de producent verzonden, tenzij anders (bijvoorbeeld bij gepersonaliseerde producten). In sommige gevallen zijn de producten van zodanige omvang dat de producten bij de Producent afgehaald kunnen worde op afspraak. Dit staat duidelijk vermeld bij het product. In dat geval kan de Klant contact opnemen met de producent via het “customer messaging system” op de website om de afhaling te bespreken.

Als een product langer dan de afgesproken termijn op zich laat wachten kan de Klant contact opnemen met Belgunique BVBA. Belgunique BVBA neemt dan vervolgens contact op met de producent van de bestelde goederen.

Onverminderd de bepalingen in artikel 7 van onderhavige voorwaarden kan de Klant een bestelling annuleren zolang de producent het product nog niet heeft verzonden naar de Klant. Als de Klant een bestelling wenst te annuleren dan moet de Klant zo snel mogelijk contact opnemen met Belgunique per aangetekende post of e-mail. Wanneer de annulering van de bestelling nog mogelijk is (dus wanneer de Producent de bestelde goederen nog niet heeft verzonden naar de Klant) dan betaalt Belgunique BVBA het totale bedrag van de bestelling (prijs van het product inclusief de verzendkosten) terug aan de Klant binnen een termijn 8 werkdagen.

Belgunique BVBA kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het overschrijden van de levertermijn.

Nadat de producent het product heeft geleverd of per post heeft verstuurd naar de klant, zal de producent Belgunique BVBA hiervan op de hoogte brengen. Belgunique BVBA zal op haar beurt de Klant informeren dat de bestelling werd geleverd of per post werd verstuurd.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Belgunique BVBA.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de producent en/of Belgunique BVBA was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Producent.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de producent  te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Omdat Belgunique BVBA het “Drop-Shipping model” hanteert waarbij Belgunique BVBA de tussenpersoon is tussen de Klant en de producent van de goederen, en waarbij Belgunique BVBA zelf geen producten op voorraad heeft, is Belgunique BVBA op geen enkel moment de eigenaar van de goederen en kan Belgunique BVBA hieromtrent ook geen enkele aansprakelijkheid dragen.

Artikel 7: Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Belgunique BVBA.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Belgunique BVBA via een ondubbelzinnige verklaring door middel van een aangetekend schrijven, e-mail of retourformulier op de website op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Belgunique BVBA heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de Producent.

De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Belgunique BVBA zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst op correcte wijze herroept zoals hierboven beschreven, zal Belgunique BVBA alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, en indien van toepassing, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Belgunique BVBA de door de Klant teruggezonden goederen heeft ontvangen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door de producent en/of Belgunique BVBA geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Belgunique BVBA betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Belgunique BVBA of de producent geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Belgunique BVBA en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Belgunique BVBA.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Belgunique BVBA zo snel mogelijk inlichten per aangetekende post, e-mail of formulier op de website. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst 

De klantendienst van Belgunique BVBA is bereikbaar op het telefoonnummer +32 495 24 27 81, via e-mail op info@belgunique.be of per post op het volgende adres Muggenberglei 233 2100 Deurne. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Belgunique BVBA beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt Belgunique BVBA zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Belgunique BVBA respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Belgunique BVBA, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Belgunique BVBA.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden, met uitzondering van de producent van het door de Klant bestelde product die onder andere moet instaan voor de levering van het product aan de Klant.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Belgunique BVBA heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Belgunique BVBA houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kan de Klant Belgunique BVBA hierover contatceren.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van de computer van de Klant geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of op het mobiel apparaat van de Klant geplaatst wordt wanneer de Klant een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

'First party cookies' zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

'Third Party cookies' zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven - dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

De Klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat de Klant een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf van de Klant worden verwijderd.  Dit kan de Klant  doen via de instellingen van zijn browser (via de help-functie). De Klant moet hierbij wel rekening houden dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat de Klant bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat de Klant akkoord met het gebruik van cookies door Belgunique BVBA.

Belgunique BVBA biedt geen garanties met betrekking tot het functioneren van de website van Belgunique BVBA. Voorts is Belgunique BVBA te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen haar  website.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Belgunique BVBA om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden van Belgunique BVBA waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Geschillen 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.